10/jan
Bas van der Hulst
Published in post
Tags : ,

Nieuwsbrief Multifunctioneel Centrum (deel 1)

Sinds kort is het nieuwe Bestuur van de Buurtvereniging Kerkehout & Omgeving aangehaakt bij de besprekingen omtrent de ontwikkeling van het mogelijk nieuw te bouwen Multifunctioneel centrum in onze wijk. De voorgenomen plannen zijn dat dit centrum, bestaande uit een (sport)zaal, kantine, bar en andere benodigde faciliteiten, een nieuw onderkomen kan worden voor de Buurtvereniging en  Sportvereniging Wassenaar ter vervanging van hun huidige onderkomens. Hiernaast zouden binnen dit nieuwe gebouw ook andere gebruikers ondergebracht kunnen worden, denk hierbij aan functies als een kinderopvang, huisartsenpost, fysiotherapie, etc.

Dit ‘Buurthuis van de Toekomst’ is gesitueerd op een plek die duidelijk zichtbaar is vanaf de toegang tot het sportcomplex en krijgt naastgelegen parkeervoorzieningen. Omdat het gebouw wat hoger is gelegen biedt zij ook uitzicht op de aan Kerkehout grenzende polders en natuurgebieden. Na realisatie van de nieuwbouw zal het huidige buurtcentrum worden afgebroken. De aldus vrijgekomen ruimte wordt samen met een beperkt deel van het sportcomplex benut voor woningbouw. Er wordt gedacht aan een drietal ‘urban villa’s’ bestaande uit drie of vier woonlagen op één van de huidige sportvelden aan de kant van de Charlottestraat en een rijtje woningen met twee woonlagen op de plek waar nu het Buurtcentrum staat. Additionele woningbouw aan de rand van de wijk Kerkehout is wenselijk met het oog op het draagvlak van (buurt)voorzieningen, maar ook om te voorzien in woningtypen waarvan er in onze buurt onvoldoende zijn, zoals huizen voor jongeren en ouderen. De nieuwbouw van woningen speelt daarnaast een belangrijke rol in de financiële onderbouwing van het burgerinitiatief.

Een werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van de sportvereniging, de woningbouwvereniging en de Buurtvereniging, hebben onder de noemer van een burgerinitiatief een plan ingediend bij de Gemeente Wassenaar. Aankomende woensdag 15 januari zal dit burgerinitiatief in de Gemeenteraad worden besproken, waarna wordt besloten of er aan de werkgroep een budget wordt toegekend om een haalbaarheidsstudie voor het plan uit te laten voeren.

Middels deze haalbaarheidsstudie worden, buiten de haalbaarheid van het plan zelf, ook de positieve en/of negatieve invloed die het nieuwe Multifunctionele Centrum en de woningbouw op onze wijk zal hebben, onderzocht. De uitkomsten hiervan zullen wij kritisch beoordelen en aan de leden van de Buurtvereniging voorleggen.

Binnen de werkgroep is een communicatieplan afgesproken waarin is opgenomen dat er na een (hopelijke-) “GO” voor het haalbaarheidsonderzoek vanuit de Gemeente Wassenaar, informatie gedeeld zou worden met onze leden en wijkgenoten. Helaas is via diverse kanalen al dusdanig veel gepubliceerd en gesproken over de plannen, dat wij ons als Buurtvereniging genoodzaakt voelen om de leden reeds vóór deze allesbeslissende raadsvergadering van aankomende woensdag al te informeren over de plannen.

Middels deze eerste nieuwsbrief hopen wij jullie, onze leden en wijkgenoten, op de hoogte te hebben gebracht van de huidige stand van zaken en het vervolgtraject. Wij zullen jullie via deze website geregeld een update doen van de laatste ontwikkelingen.

Bas van der Hulst

Comments are closed.

Scroll to Top