Geschiedenis

Welkom op de website van de Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving. Het verzorgingsgebied van de vereniging ligt ten oosten van de Rijkstraatweg te Wassenaar en wordt aan de zuidzijde begrensd door de Zijdeweg (van der Valk) en aan de noordzijde door de Papeweg. De vereniging is gevestigd in het Buurtcentrum gelegen aan de Charlottestraat nr 5 in de wijk Kerkehout.
De vereniging is opgericht op 30 oktober 1933 en stelt zich ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden, met name wat betreft een goed functioneren van de buurtgemeenschap Kerkehout en Omgeving.
De vereniging houdt zich onder andere bezig met het volgen van planologische ontwikkelingen in en om het gebied, verkeersveiligheid, verzorging van wijk en infrastructuur, speel- en jeugdvoorzieningen en leefbaarheid.
Daarnaast worden er door commissies en onderafdelingen verschillende activiteiten georganiseerd in het buurtcentrum, zoals jazz-ballet, kindermiddagen. toneel, ouderen-bijeenkomsten, biljard, klaverjassen, Ouderengymnastiek, open eettafel, feestavonden, disco, Sinterklaasfeest, oud-en-nieuw feest, Carnaval, zomerfeest etc. Kortom een zeer actieve vereniging.
De wijk ligt in een landschap van strandwallen min of meer evenwijdig aan de kust. Het gebied maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht ”landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam”. Het betreft een unieke locatie waarbij voor de bewoners er een ongekende variëteit aan natuurschoon voorhanden is. Een wandeling door de polder, de bossen of de landgoederen behoort allemaal tot de mogelijkheden. Veel groen met een beschermde status omringt het gehele gebied. Ook is er een grote variëteit in bebouwingsdichtheid en soort bebouwing. De kern van het gebied wordt gevormd door Kerkehout; dit deel heeft een vrij hoge bebouwingsdichtheid en voorziet in een architectonisch passende vorm van sociale woningbouw omringd door geschakelde en vrijstaande herenhuizen en villa’s in de private sector en het villawijkje Persijn. Daarnaast bevinden zich direct ten noorden van Kerkehout de landgoederen “Pluymesteijn, Hagenhorst en Maarheze. Nog maar kort geleden is langs de Raaphorstlaan de prachtige Villawijk Eijkendael gerealiseerd. Deze wijk bestaat uit vrijstaande villa’s die natuurlijk tussen de bestaande bomen zijn gesitueerd. Kortom Kerkehout en Omgeving is een interessant gebied waarbij de rustige groene wijk met zijn landelijke karakter de voordelen van een dorp combineert met de gemakken van de nabije grote stad.

History

Welcome to the website off the neighborhood club Kerkehout and Surroundings. The care area of the club is located east of the Rijkstraatweg Wassenaar and is bordered to the south by the Zijdeweg (van der Valk) and on the north by the Papeweg. The club is located in the Community Centre located at the Charlottestraat No. 5 in the Kerkehout district.
The club was founded on October 30, 1933 and aims to represent the common interests of its members, particularly with regard to the proper functioning of the neighborhood community Kerkehout and its surroundings.
Our aim is among other things, monitoring planning developments in and around the area, safety, care of neighborhood and infrastructure, playgrounds and youth services and quality of life.
In addition, committees and subdivisions organize various activities in the community center, such as jazz ballet, children’s afternoons, elderly meetings, billiards, play at cards, elderly gymnastics, open dining, dancing, disco, Sinterklaas, newyear festival, carnival, summer festival etc. Overall a very active club.
The neighborhood is located in a landscape of sand ridges more or less parallel to the coast. The area is part of the protected townscape ”landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam”. It is a unique location whith an unprecedented variety of natural beauty. A walk through the polder, the woods or the estates all belongs to the possibilities. Many green with a protected status surrounds the entire area. There is also a wide variety of density and type of buildings. The core of the area is formed by Kerkehout; This part has a relatively high density and provides an architecturally appropriate form of social housing surrounded by terraced and detached townhouses and villas in the private sector and the small villa district “Persijn”. In addition, located immediately north of Kerkehout lie the estates “Steijn Pluym”, “Hagen Horst” and “Maarheze”. Not long ago, along the Raaphorstlaan the beautiful residential district “Eijkendael” has been realized. This district consists of detached villas which of course are situated between the existing trees. Overall Kerkehout and surroundings is an interesting area where the quiet green area with its rural character combines the advantages of a village with the amenities of the nearby town.

Scroll to Top